Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10035

Название: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
Авторы: Шпирук, Павло Володимирович
Ключевые слова: права людини і громадянина, Декларація, Конвенція, Пакт, Конституція України, захист порушених прав.
human and civil rights, Convention, Covenant, Constitution, protection of violated rights.
Issue Date: 10-Jan-2021
Серия/номер: Магістерська робота;
Аннотация: Метою магістерської роботи є визначення основних принципів права людини, взаємозв’язку прав особи зі сферами життя, способами реалізації, захисту та відновлення порушених прав та свобод. Об’єктом дослідження виступають джерела прав людини, а саме: Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти у сфері захисту прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, а також чинні нормативно-правові акти України. Предметом дослідження є особливості застосування норм міжнародних нормативно-правових актів, їх співставлення з чинним законодавством України у сфері захисту прав людини, та практика застосування законодавства щодо відновлення порушених прав. Методологічною основою дослідження стала сукупність методів та прийомів наукового пізнання: аналіз, індукція та дедукція, класифікація, аргументація, порівняння та узагальнення. Наукова новизна дослідження полягає у спробі детального аналізу ролі чинного законодавства України, міжнародних нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини, їх порівняння та формування уявлення про застосування на практиці. В магістерській роботі: – здійснено характеристику основних прав людини, розглянуто види міжнародних стандартів прав людини, охарактеризовано чинні джерела захисту порушених прав; – порівняно статті національних нормативно-правових актів з міжнародними нормативно-правовими актами у сфері захисту прав людини, – встановлено роль ратифікованих джерел захисту порушених прав для України в контексті законотворчості та застосування на практиці; – описано алгоритм звернення до міжнародних установ, уповноважених для розгляду заяв щодо порушених прав; – наведено приклади використання обмежуючих заходів, які у свою чергу прямо чи опосередковано впливають на реалізацію прав, що в перспективі, за умови звернення до Європейського Суду з прав людини, може стати причиною появи абсолютно нової практики щодо захисту та поновлення порушених прав. У ході дослідження у магістерській роботі було отримано наступні результати, які мають наукову новизну: – в роботі здійснено спробу визначення поняття «міжнародні стандарти прав людини», що представлено як закріплені у міжнародних актах та інших міжнародних документах певні правила поведінки, до досягнення яких заохочуються або ж зобов'язуються держави; – порівняно міжнародні нормативно-правові акти у сфері захисту прав людини і громадянина і норми статей законів України; – відтворено положення про те, що більшість міжнародних джерел права є частиною українського законодавства і в значній мірі відображені в ньому, однак деякі норми українського законодавства на фоні міжнародного окреслені поверхнево і не розкривають механізму захисту окремих груп прав, або дають таку можливість в обмеженому форматі. В магістерській роботі запропоновано: – удосконалити правовий механізм захисту прав людини шляхом доопрацювання існуючих нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини з урахуванням тенденцій розвитку суспільства; – посилити відповідальність за недотримання або за формальне дотримання прав та свобод людини шляхом удосконалення чинного законодавства; – періодично проводити вивчення та оцінювання знань у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина серед державних службовців, осіб, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, закладах освіти та лікарнях. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, рекомендацій, переліку інформаційних джерел. Загальний обсяг магістерської роботи становить 127 сторінок комп`ютерного тексту.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10035
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська робота (Шпирук).pdf915,07 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback